Betrekken van huurders, woningzoekenden en andere belanghebbenden

4.1. Huurders en woningzoekenden

We vinden het belangrijk dat onze huurders en woningzoekenden betrokken zijn bij de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van ons beleid en onze producten en diensten. Hierdoor kunnen wij onze beleidskeuzes en activiteiten beter afstemmen op de behoeften, ervaringen en kennis van onze huurders. Dit komt de kwaliteit, effectiviteit en acceptatie van onze besluitvorming ten goede. Ook vinden wij het prettig dat huurders, al dan niet samen met ons, zelf aan de slag gaan om hun woon- en leefomgeving te verbeteren. Onze huurders leveren zo een positieve bijdrage aan een plezierig woonklimaat in een gebouw, straat, buurt, wijk of dorp.

4.1.1. Huurdersplatform MEVM

Het huurdersplatform Mit En Veur Mekoar (MEVM) vertegenwoordigt formeel de belangen van onze huurders. Daarom betrekken we de bestuursleden van MEVM actief bij ons beleid en onze dienstverlening. MEVM praat mee en adviseert ons gevraagd en ongevraagd over onze beleidskeuzes.

  • In 2017 kwamen wij negen keer bijeen voor een officiële vergadering. Daarnaast hadden we ook vaak informele contactmomenten. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere de begroting, de nieuwe strategische koers, de jaarlijkse huuraanpassing, het activiteitenoverzicht 2018 en de prestatieafspraken per gemeente;
  • Ook in 2017 heeft MEVM kantoor gehouden in ons gebouw aan de Portugallaan. Onder één dak weten we elkaar nog beter te vinden en zijn de lijnen kort;
  • Door invoering van de woningwet is de positie van huurdersorganisaties, zoals MEVM, verder versterkt. In het jaar 2017 is MEVM als volwaardige gesprekspartner betrokken geweest bij de (meerjarige) prestatieafspraken die gemaakt zijn met de gemeenten en zijn ze regelmatig aangeschoven bij ambtelijke en bestuurlijke overleggen van gemeenten.

4.1.2. Bewonersorganisaties

Huurdersplatform MEVM is een belangrijke gesprekspartner. Maar we hechten ook aan andere contacten met huurders en woningzoekenden. We gingen regelmatig in gesprek met de vele bewonersorganisaties in ons werkgebied. Deze bewonersorganisaties zijn actief op dorps- en wijkniveau. We hielden contact met zo’n veertig bewonersorganisaties.

4.1.3. Huurders en woningzoekenden

Bewonersparticipatiegroep
In nauwe samenwerking met MEVM is in 2017 gekozen voor het experimenteren met een nieuwe, tijdelijke vorm van huurdersparticipatie: een bewonersparticipatiegroep.  Actium en MEVM dragen onderwerpen aan waarbij we graag een bredere groep huurders willen betrekken. De adviesgroepen zijn tijdelijk van aard en de samenstelling van de groep verschilt per onderwerp.  in 2017 werd een pilot gedaan, met als onderwerp van de bewonersparticipatiegroep Wonen naar Wens. Wij, MEVM en de deelnemende huurders hebben de pilot als zeer positief ervaren. Bij het opstellen van het beleid worden de uitkomsten meegenomen.

4.1.4. Informatievoorziening

Naast goede communicatie in georganiseerde vorm - met de bestuursleden van MEVM en de leden van bewonerscommissies – vinden we het belangrijk om al onze huurders en woningzoekenden zo goed mogelijk te informeren. Bijvoorbeeld over actuele ontwikkelingen en over voorzieningen die we bieden. Hiervoor gebruiken we verschillende communicatiemiddelen. Een belangrijk instrument is ons bewonersblad Actium over de Vloer, dat twee keer per jaar verschijnt. In dit magazine lezen huurders en woningzoekenden waar we mee bezig zijn, of er beleidswijzigingen zijn en hoe huurders het huren bij ons ervaren. Daarnaast maken we voor het informeren van onze huurders ook gebruik van foldermateriaal, gerichte mailingen, huisbezoeken, bijeenkomsten en natuurlijk van onze website www.actiumwonen.nl.

Social media
Tussen 1 januari en 31 december 2017 plaatsten we 953 berichten op Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube. Via de online kanalen werd er 3.546 keer over en mét ons gesproken, bijvoorbeeld als huurders ons vragen stelden of als onze naam werd genoemd in een artikel online. In bijna alle gevallen (96%) was het sentiment neutraal en soms (2%) zelfs positief. Dit is voor een maatschappelijke organisatie een prima score.

In 2017 bleven onze online platformen groeien. Het gemiddelde aantal volgers nam ten opzichte van het voorgaande jaar toe:

Facebook: 1.322 (↑39%) / Twitter: 1.899 (↑6%) / LinkedIn: 1.685 (↑12%)

Webcare
Vanaf begin december beantwoordt een klein webcareteam binnen de afdeling Klant huurdersvragen die online binnenkomen via Facebook en Twitter. Om hier snel op te kunnen reageren, ontvangen zij pushmeldingen van Buzzcapture in hun gezamenlijke mailbox. Het streven is om tijdens kantoortijden binnen een half uur op een vraag te reageren en/of deze in één keer af te handelen. Gecompliceerde vragen worden uiterlijk in 48 uur afgehandeld.

4.2. Beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden

Naast huurders(vertegenwoordigers) kunnen ook zakelijke relaties hun visie inbrengen en invloed uitoefenen op ons beleid. Daarvoor onderhouden we contacten met onder meer gemeenten, zorg- en welzijnspartijen en collega-corporaties. Zij zijn belangrijk voor ons in het realiseren van onze maatschappelijke opgaven. Het gesprek dat we daarover in 2017 voerden, deden we op gestructureerde wijze, op diverse niveaus en met regelmaat in persoonlijk contact en in groter verband.

Met de gemeenten in ons werkgebied onderhouden we het contact op strategisch niveau in een regulier bestuurlijk overleg en op ambtelijk niveau op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Ook met directeuren op het gebied van zorg- en welzijn voeren we structureel het persoonlijke gesprek. De thema's die we bespreken zijn divers en sluiten aan bij actuele ontwikkelingen. In 2017 hadden we veel aandacht voor de totstandkoming van onze nieuwe strategische koers, ter opvolging van ons ondernemingsplan 2013-2017.

Strategische koers 2018-2021
In 2017 werkten we aan onze strategische koers voor de komende jaren. Bij de totstandkoming hiervan hebben we belanghebbenden veelvuldig betrokken. Naast huurdersplatform MEVM en 150 trouwe huurders, hebben we ook de acht gemeenten en alle samenwerkingspartners uit de zorg- en welzijnssector gevraagd met ons mee te denken en ons van input te voorzien. We hebben de belanghebbenden uitgenodigd voor verschillende themabijeenkomsten en brainstorm- en inspiratiesessies op het gebied van onder andere duurzaamheid en wonen, welzijn en zorg. Ook hebben we onze strategische koers in concept voorgelegd aan de zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeenten, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau, en hen om feedback gevraagd. Zo zijn we gekomen tot een gedragen strategische koers die ons de komende jaren richting geeft bij het bieden van een thuis aan onze huurders, nu en in de toekomst. Dit doen wij met oog voor de mens, duurzaam en vernieuwend.   

Bijeenkomsten raadsleden
Actium gaat de dialoog met haar gemeentelijke belanghebbenden graag aan. In 2017 hebben raadsleden van diverse gemeenten werkbezoeken afgelegd bij Actium. We voerden het gesprek over actuele ontwikkelingen. Daarnaast zijn we ook op uitnodiging van de raad naar gemeenten toegegaan voor presentaties.