Onderhouden van woningen

8.1. Onderhoudsbegroting en -kosten

8.1.1. De meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB)

In 2017 hebben we besloten de gemiddelde levensduur van de woningvoorraad te verlengen van 55 naar 80 jaar. We hebben de MJOB (Meer Jaren Onderhoud Begroting) hierop aangepast. Tegelijkertijd hebben we een controle uitgevoerd op de juiste positionering van de onderhoudsactiviteiten in de MJOB, die door een veranderde beheers- of toekomststrategie uit de planning kunnen gaan lopen. Hierdoor sluit de MJOB weer aan op het strategisch voorraad beleid en financieel meerjaren beleid. 

8.1.2. Onderhoudskosten

Voor 2017 hadden we 25,6 miljoen begroot voor planmatig onderhoud en 6,9 miljoen voor energetische verduurzaming. Van het totale budget van 32,5 miljoen hebben we in 2017  29,1 miljoen aan onderhoudswerkzaamheden uitgegeven.  We hebben niet al het geplande onderhoud uit kunnen voeren. De resterende werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd.

8.2. Planmatig onderhoud

In 2017 hadden we voor 5.161 woningen planmatig onderhoud gepland. We zouden 1.622 woningen tegelijkertijd verduurzamen door onder meer het plaatsen van PV-panelen en andere energetische maatregelen.

Helaas hebben we niet al het geplande onderhoud kunnen realiseren.  Door ziekteverzuim en de nasleep van de implementatie van een nieuw primair systeem Empire is het inkoopproces later opgestart dan gebruikelijk. Ook konden sommige projecten niet worden opgestart of afgerond door de Flora en Fauna regelgeving.

8.2.1 Energieprestaties

In 2009 hebben we de ambitie geformuleerd dat onze woningen in 2020 gemiddeld energielabel C moeten hebben. Deze ambitie hebben we in 2014 verhoogd naar gemiddeld energielabel B (= Energie-Index (EI) 1,4) in 2020. De geplande duurzaamheidsactiviteiten hebben tot nu toe geleid tot een gemiddelde energie-index van 1,57. Dit staat gelijk aan het voormalig energielabel C.

Grafiek 1 geeft de ontwikkeling van de gemiddelde energie-index tot en met 2025 weer. In de prognose zijn de ontwikkelingsportefeuille van de afdeling projecten en de geplande energetische verbeteringen ten tijde van het planmatig onderhoud opgenomen.

De prognose laat zien dat we nog steeds op koers liggen om de doelstelling, gemiddelde EI 1,4 in 2020, te halen. In de woonagenda van Aedes en de brief van minister Plasterk gericht aan de Tweede Kamer d.d. 14 juli 2017, wordt voorgesteld om de doelstelling gemiddeld energielabel B bij te stellen naar 2021. 


grafiek 1: prognose Energie Index grafiek 1: prognose Energie Index

Ten aanzien van de bewaking van het behalen van de gemiddelde energie-indexgetal 1,4 zagen we dat de registratie van de energie-indexgetallen van aangepaste woningen in de administratie stagneert. Deze stagnatie is een gevolg van de administratieve verwerking en documentatie die door adviesbureau INVENT moet worden uitgevoerd om STEP subsidie te kunnen aanvragen bij het RVO.

Ontwikkeling percentages per energielabel tot en met 2017

tabel 1: Ontwikkeling percentages per energielabel tot en met 2017

Ontwikkeling percentages per energielabel tot en met 2017
Energie-index getal Energielabel Medio 2008 Eind 2014 Eind 2015 Eind 2016 Eind 2017
≤ 0,60 A++         1 %
0,61 - 0,80 A+         1 %
0,81 - 1,20 A 1 % 8 % 16% 18% 20%
1,21 - 1,40 B 8 % 20% 15% 15% 15%
1,41 - 1,80 C 27% 46% 41% 38% 37%
1,81 - 2,10 D 28% 16% 14% 16% 14%
2,11 - 2,40 E 20% 7 % 8 % 7 % 7 %
2,41 - 2,70 F 11% 3 % 3 % 4 % 3 %
≥ 2,71 G 5% 1 % 2 % 2 % 2 %

grafiek 2: aantal vhe's per energielabel - stand van zaken eind 2016 grafiek 2: aantal vhe's per energielabel - stand van zaken eind 2016

grafiek 3: aantal vhe's per energielabel - stand van zaken eind 2017 grafiek 3: aantal vhe's per energielabel - stand van zaken eind 2017

8.3. Energiebeleid vastgoed

In 2015 hebben we ons energiebeleid vastgoed herschreven. Het beleid geldt voor de periode 2015 t/m 2020 en is gebaseerd op het ondernemingsplan dat loopt tot en met 2017. In het energiebeleid hebben we onze doelstellingen vastgelegd met betrekking tot energie en duurzaamheid. 

In de strategische koers, die we in 2017 hebben vastgesteld en die we vanaf 2018 gaan volgen, heeft het energiebeleid niet alleen betrekking op vastgoed, maar wordt het verbreed en opgenomen in het programma 'Duurzaamheid'.   Vanuit dit programma wordt bekeken hoe we de doelstelling  ‘CO2 neutraal in 2050’ kunnen bereiken. 

8.3.1. Expeditie energieneutraal wonen Drenthe

Op 7 oktober 2016 tekenden wij, samen met ruim 70 andere organisaties, de Drentse Energiedeal.

De Drentse Energiedeal heeft als doelstelling:

“Het streven is om in 2040 iedereen die in Drenthe woont voor zijn/haar woongenot niet meer afhankelijk te laten zijn van fossiele energiebronnen, zoals aardgas, kolen en olie. Voorts worden inspanningen gepleegd om in 2040 zoveel mogelijk te komen tot energie-neutrale woningen welke direct of indirect onafhankelijk zijn van fossiele energie.”

De Drentse woningcorporaties spraken uit deze doelstelling te delen en geven hun beste krachten om de doelstelling te halen. Daarbij wezen ze er op dat de stand van de techniek en de kosten van de transformatie die nodig is om de doelstelling te bereiken, hun krachten nog ver te boven gaan. De provincie Drenthe organiseert in dit kader regelmatig kennisdelingsbijeenkomsten, waarin ook wij participeren.

8.4. InkCor Resultaten

Wij nemen sinds 2014 samen met Lefier, Woonservice Drenthe, Domesta en Woonconcept deel aan InkCor (Inkoopgroep Drentse Corporaties). Het doel van InkCor is het onderzoeken en realiseren van gezamenlijk inkopen om tot lagere kosten te komen. Daarnaast delen we kennis en informeren we elkaar over de laatste ontwikkelingen op het gebied van vastgoed en onderhoud. We onderzoeken waar we onze krachten kunnen bundelen om tot betere afspraken te komen met onze leveranciers, zowel in het proces als in financieel opzicht.

In 2017 heeft InkCor de volgende activiteiten ondernomen:

 • Contract advisering liftonderhoud; 
  Het contract voor advisering van het liftonderhoud uit 2015 is geëvalueerd, bijgesteld en eind 2017 opnieuw aangegaan voor een periode van 2 jaar.
 • Contract riool onderhoud;
  Eind 2017 is het gezamenlijk contract met RRS (gerealiseerd in 2016) geëvalueerd en opnieuw aangegaan voor een periode van 3 jaar.
 • Brandmeldinstallaties;
  Verplichtingen, contractwerk en advisering met betrekking tot brandmeldinstallaties werden verder verkend.

In 2017 werden de mogelijkheden onderzocht voor gezamenlijke contracten op het gebied van;

 • Groenonderhoud;
 • Schoonmaak;
 • Schilderwerk;
 • Goten reinigen.