Overige gegevens

16.1 Statutaire resultaatbestemming

Statutaire resultaatbestemming

In de statuten van Woningcorporatie Actium zijn geen bepalingen opgenomen aangaande de resultaatbestemming.

In de vergadering van de raad van commissarissen op 4 juni 2018 heeft de raad de jaarstukken en de toelichting op de balans en winst- en verliesrekening vastgesteld. 

16.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Ter inzage bij Actium

16.3 Enkelvoudige balans DAEB en niet-DAEB