Realiseren van woningen

6.1. Projecten

Om ons woningbezit goed aan te laten sluiten bij de vraag en om de kwaliteit van onze woningen op het gewenste niveau te brengen en te houden, voeren wij nieuwbouw- en renovatieprojecten uit. Ook op het gebied van wonen en zorg spelen we in op actuele ontwikkelingen. We investeren in het geschikt maken van onze woningvoorraad voor mensen die thuis zorg geleverd krijgen.

Vernieuwing, ontwikkeling en duurzaamheid zijn hierbij onze belangrijkste uitgangspunten.

6.1.1. Opgeleverde projecten

In 2017 leverden wij de volgende nieuwbouw projecten op:

Fluitenberg, Schuine Dijk
Aan de Schuine Dijk hebben wij zeven grondgebonden sociale huurwoningen gerealiseerd. De zeven woningen maken onderdeel uit van een uitbreidingsplan aan de zuidzijde van Fluitenberg. Op de aangrenzende kavels heeft een aannemer een plan voor het realiseren van koopwoningen.

De Wijk, Parkweg e.o.
In de Wijk hebben we 33 sociale huurwoningen gerealiseerd: 27 eengezinswoningen en 6 levensloop geschikte woningen (met een slaapkamer en badkamer op de begane grond). De bouw van de 33 woningen is de eerste fase van het herstructureringsplan. In de tweede fase worden in 2018 nog 4 eengezinswoningen, 6 levensloop geschikte woningen en 12 appartementen gebouwd.

Assen, Pelikaanstraat
Aan de Pelikaanstraat hebben we 30 eengezinswoningen voor sociale huur gebouwd. De bouwtijd van de woningen was maar zeven maanden, doordat gebruik gemaakt werd van een betonnen skelet dat in de fabriek geproduceerd is.

Havelte, Beukenlaan en Hofweg
Aan de Beukenlaan en Hofweg hebben we 18 eengezinswoningen voor sociale huur opgeleverd.

Van de 22 voormalige woningen hebben we 18 gesloopt en daarvoor 18 nieuwe eengezinswoningen voor sociale huur teruggebouwd. Eén van deze nieuwe woningen hebben we meteen aangepast voor een gezin dat nog in een te slopen woning woonde. Dit gezin kon daardoor in één keer verhuizen naar de nieuwe woning. Vervolgens hebben we de resterende 4 woningen gesloopt. In 2018 bouwen we nog 4 nieuwe eengezinswoningen voor de sociale huur terug.

Havelte, Molenhof
Aan de Molenweg is een deel van het bestaande zorgcentrum gesloopt en hebben we 24 appartementen en 6 korte duur opvangplaatsen teruggebouwd. Nadat de bewoners zijn verhuisd naar de nieuwbouw gaan we in 2018 de 32 resterende woningen van het zorgcentrum slopen.  ZZWD bouwt nog algemene voorzieningen zoals een recreatiezaal tegen de nieuwbouw aan.

Oosterwolde, Rikkingahof
Aan de Rikkingahof hebben we op de plek waar 9 seniorenwoningen stonden 34 appartementen teruggebouwd. Het bestaande zorgcentrum hebben we verkocht aan Liante. Waarschijnlijk wordt het zorgcentrum gesloopt, Liante doet nog onderzoek naar de nieuwe invulling van deze locatie.

6.1.2. Opgeleverde renovatie projecten

Renovatie Bouwstroom
In het hele werkgebied voeren we in grondgebonden seniorenwoningen uit de jaren zeventig een binnenrenovatie uit. We voeren de werkzaamheden uit bij mutatie. Afhankelijk van het aantal mutaties per jaar loopt deze renovatiecyclus tot ongeveer 2023. In 2017 hebben we 4 woningen gerenoveerd.

Appelscha, Riemsoord bestaand bezit
Bij Riemsoord in Appelscha maken we bij mutatie de bestaande woningen beter geschikt om zorg te kunnen verlenen. In 2017 vonden geen mutaties plaats.

Havelte, zorgproof maken aanleunwoningen
Bij de bestaande aanleunwoningen naast het Molenhof maken we bij mutatie de bestaande woningen beter geschikt om zorg te kunnen verlenen. In 2017 zijn 13 woningen verbouwd. De resterende 6 woningen worden in 2018 of later verbouwd, afhankelijk van de mutaties.

6.1.3. Opgeleverde groot onderhoud projecten

Assen, Maria in Campislaan e.o.
In de wijk Lariks hebben we groot onderhoud uitgevoerd aan 102 woningen aan de Maria in Campislaan e.o.

De duurzaamheid van de woningen is verbeterd door het aanbrengen van isolatie in de gevels, vloeren en het dak van de woningen. De woningen zijn voorzien van een vernieuwde buitengevel en dak. De woningen hebben hiermee een compleet nieuwe uitstraling gekregen. Ook het interieur, zoals keuken, badkamer en toilet, is geüpdatet.

Voor het kiezen van het ontwerp en de aannemer hebben we gebruik gemaakt van een ‘soft selection’ methode. Bewoners hadden inspraak op de uit te voeren werkzaamheden en mochten meebeslissen over het uit te voeren ontwerp en de keuze van de aannemer. 

Assen, Dotterbloemstraat
Aan de Dotterbloemstraat hebben we groot onderhoud uitgevoerd aan 84 flatwoningen. Ook hier mochten de bewoners meedenken en beslissen over welke werkzaamheden uitgevoerd moesten worden en mochten zij een keuze maken uit de ingediende plannen. De buitenzijde van het gebouw werd vernieuwd en geisoleerd, de portieken werden afgesloten en de balkons van de woningen werden vergroot. Ook bij deze woningen zijn de keuken, badkamer en het toilet vernieuwd.

Assen, Troelstralaan e.o.
In de Oude Molenbuurt in Assen hebben we groot onderhoud uitgevoerd aan 106 boven- en benedenwoningen. Ook hier hebben we de bewoners betrokken bij de planvorming en de keuze uit het ontwerp en de aannemer.

Door de het aanbrengen van isolatie, steenstrips en stucwerk op de gevel hebben de woningen een metamorfose ondergaan en is de duurzaamheid verbeterd. Binnen werden de keukens, toiletten en badkamers vervangen.

Na afronding van dit project zijn we aan de Savornin Lohmanstraat gestart met het op dezelfde wijze opknappen van 48 woningen.

6.1.4. Projecten in voorbereiding

In 2017 hadden we de volgende projecten in voorbereiding:

Assen, herstructurering Lariks
In de wijk Lariks zijn we gestart met de sloop van 14 seniorenwoningen aan de Stadhouderslaan, 32 appartementen aan de Nobellaan en Stadhouderslaan en 63 portiekwoningen aan de Rabenhauptstraat. In 2018 en 2019 gaan we op deze  plek 36 ruime gezinswoningen, 60 appartementen en 20 kleinere gezinswoningen bouwen.

Assen, Noorderpark
Aan de Troelstralaan, Van Houtenstraat, Mr. Groen van Prinstererlaan en Dr. Schaepmanstraat hebben we  80 portiekwoningen gesloopt. In 2018 bouwen we hier 61 eengezinswoningen terug.

We zijn van plan om deze woningen volgens de BENG methodiek (Bijna Energie Neutraal Gebouw) te bouwen.

Nijeveen, Oevertje en Julianastraat
Aan het Oevertje, Burg. Weimalaan en Julianastraat hebben we de bestaande seniorenwoningen gesloopt. De bestaande twee onder een kap woningen aan de Julianastraat moeten nog worden gesloopt. In 2018 willen we aan het Oevertje 20 levensloopgeschikte woningen en aan de Julianastraat 26 eengezinswoningen terugbouwen.

6.2. Duurzaamheid projecten

We streven naar betaalbare huurwoningen. Het laag houden van het energieverbruik in de woning speelt hierbij een belangrijke rol. Kosten voor gas en elektra zijn immers een grote kostenpost in een gemiddeld huishouden. Daarbij vinden we het belangrijk om bij te dragen aan energiebesparing en het reduceren van de uitstoot van CO2.

6.2.1 Energieprestatie nieuwbouw

De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van een woning drukt de energetische prestatie van een woning uit. Voordelen van een lager EPC zijn meer wooncomfort, een mindere belasting voor het milieu en een lager energieverbruik. Een lagere EPC levert dus ook een bijdrage aan het betaalbaar wonen voor onze huurders.

De wettelijke EPC-norm in 2017 is 0,4. Bij nieuwbouw streven wij naar een EPC van 0,0.

We hebben bij de projecten die we in 2017 hebben gebouwd de volgende EPC waarden behaald:

Fluitenberg, Schuine Dijk                    7 woningen                      - gemiddelde EPC = 0,6*
De Wijk, eerste fase                             33 woningen                    - gemiddelde EPC = 0,0
Assen, Pelikaanstraat                          30 woningen                    - gemiddelde EPC = 0,0
Havelte, Hofweg en Beukenlaan       18 woningen                    - gemiddelde EPC = 0,0
Havelte, Molenhof                                24 appartementen         - gemiddelde EPC = 0,18**
Oosterwolde, Rikkingahof                   34 appartementen         - gemiddelde EPC = 0,15**

* Plan is ontwikkeld op basis van afspraken die gemaakt zijn in 2010
** EPC 0,0 bij gestapelde bouw bleek technisch en financieel niet haalbaar

6.2.2 Duurzaamheid bij groot onderhoud

Bij groot onderhoud streven we naar minimaal energielabel B. Dit sluit aan bij ons streven om in 2020 gemiddeld energielabel B voor onze huurwoningen te realiseren.

Bij de aanbesteding van projecten dagen we marktpartijen uit om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren aan de hand van een vraagspecificatie waarin de minimale kwaliteitseisen zijn vastgelegd.

Bij de groot onderhoud projecten die we in 2017 hebben uitgevoerd zijn de volgende resultaten behaald;

Assen, Maria in Campislaan e.o.    groot onderhoud 102 woningen              - gemiddeld energielabel A
Assen, Dotterbloemstraat               groot onderhoud 84 flatwoningen          - gemiddeld energielabel A
Assen, Troelstralaan e.o.                 groot onderhoud 104 woningen              - gemiddeld energielabel A