Verhuren, verkopen en mutaties

7.1. Woningzoekenden

Op 31 december 2017 hadden in totaal 18.568 woningzoekenden zich bij Actium geregistreerd. Ten opzichte van voorgaand jaar is dat een stijging van 21%.

Stand per:

 • 31 december 2015: 14.354 geregistreerde woningzoekenden;
 • 31 december 2016: 15.306 geregistreerde woningzoekenden;
 • 31 december 2017: 18.568 geregistreerde woningzoekenden.

Overzicht woningzoekenden op 31-12-2017

Bron: Wooninzicht

Overzicht woningzoekenden op 31-12-2017
Gemeente 2017 Aandeel
Assen 6.507 35%
De Wolden 1.428 8%
Hoogeveen 465 3%
Meppel 819 4%
Midden- Drenthe 842 5%
Noordenveld 560 3%
Ooststellingwerf 1.048 6%
Westerveld 1.355 7%
Overige gemeenten 5.544 30%
Eindtotaal 18.568 100%

Het merendeel van de geregistreerde woningzoekenden (70%, ruim 13.000 woningzoekenden) woont al in het werkgebied van Actium. Ongeveer 35% van het totaal aantal woningzoekenden woont in de gemeente Assen. Ten opzichte van afgelopen jaren valt op dat  met name het aantal ingeschreven woningzoekenden dat buiten het werkgebied van Actium woont flink is toegenomen. Een mogelijke verklaring van deze relatief grote toename is dat de lancering van de gezamenlijke website www.drenthehuurt.nl heeft geleid tot meer naamsbekendheid van Actium onder woningzoekenden.

Onderstaande tabel laat de woningzoekenden per leeftijdscategorie zien.

Aantal woningzoekenden per leeftijdscategorie 2017

Aantal woningzoekenden per leeftijdscategorie 2017
Leeftijdscategorie Aantal woningzoekenden
<=22 jaar 1.269
23 t/m 54 jaar 10.253
55 t/m 74 jaar 4.992
>= 75 jaar 2.054
Totaal 18.568

Actief woningzoekenden
Niet alle geregistreerde woningzoekenden zijn actief op zoek naar woonruimte. Actief woningzoekenden zijn woningzoekenden die in 2017 minimaal 1 keer op een woningadvertentie hebben gereageerd. In 2017 hebben 4.087 woningzoekenden gereageerd op een woning. Dit is 22% van het totaal aantal ingeschrevenen.1.337 woningzoekenden kregen een woning toegewezen.

Gemiddelde inschrijfduur
De gemiddelde inschrijfduur van woningzoekenden die in ons werkgebied wonen bedraagt 6 jaar. De inschrijfduur varieert per gemeente: van 5,6 jaar in de gemeente Noordenveld tot 7 jaar in de gemeenten Assen en Westerveld.

De gemiddelde inschrijfduur verschilt per leeftijdscategorie. Oudere ingeschrevenen hebben een langere gemiddelde inschrijfduur dan jongeren. Dit hangt samen met de vele preventieve inschrijvingen van huishoudens die op termijn van woonruimte willen veranderen.

Wachttijd

Onder wachttijd verstaan we het gemiddelde aantal jaren dat een woningzoekende staat geregistreerd op het moment van acceptatie van een woning. Het gaat hierbij uitsluitend om verhuringen die zijn aangeboden via de website. Alle bemiddelde woningen (urgenten, statushouders en bijzondere doelgroepen) worden niet meegenomen in de berekening van de gemiddelde wachttijd.

De gemiddelde wachttijd bedroeg in 2017 3,8 jaar en varieert van 2,2 jaar in de gemeente Ooststellingwerf tot 4,8 jaar in de gemeente Assen. In 2016 bedroeg de gemiddelde wachttijd 2,8 jaar.

Echter, deze cijfers zijn niet één op één te vergelijken met vorig jaar. Door de overgang naar een ander woonruimteverdeelsysteem (Woningnet), hanteren we nu andere definities ten aanzien van wachttijd dan voorheen. Hierdoor kan ten onrechte de suggestie worden gewekt dat de wachttijd gemiddeld met een jaar is toegenomen.

Woningzoekenden per gemeente: gemiddelde inschrijfduur in jaren: Woningnet

Woningzoekenden per gemeente: gemiddelde inschrijfduur in jaren: Woningnet
  Leeftijdscategorie ingeschrevenen        
Gemeenten <= 22 jaar 23 t/m 54 jaar 55 t/m 75 jaar > 75 jaar Gemiddelde inschrijfduur in jaren
Assen 2,0 4,8 8,6 12,5 7,0
De Wolden 2,1 6,3 8,0 10,3 6,7
Hoogeveen 1,5 5,2 8,4 9,8 6,2
Meppel 2,0 5,3 7,1 9,9 6,1
Midden Drenthe 1,9 4,4 6,5 10,3 5,8
Noordenveld 2,0 4,4 6,7 9,3 5,6
Ooststellingwerf 1,7 4,6 7,2 9,4 5,7
Westerveld 1,9 6,1 8,7 11,4 7,0
Totaal gemiddeld 1,8 5,0 7,5 10,0 6,0

* Enige voorzichtigheid met het interpreteren van deze cijfers is gewenst. De gerealiseerde wachttijden kunnen immers sterk worden beïnvloed doordat preventieve inschrijvers met een langere inschrijfduur een woning accepteren

Gemeenten Voorraad Gemiddelde inschrijfduur in jaren
Assen 7641 4,8
De Wolden 1568 4,1
Hoogeveen 254 2,3
Meppel 406 2,5
Midden Drenthe 1037 3,6
Noordenveld 356 3,7
Ooststellingwerf 2192 2,2
Westerveld 1390 3,5
Totaal gemiddeld 14844 3,8

Woningzoekenden per gemeente

7.2. Verhuur van woningen

In 2017 sloten we 1.337 nieuwe huurovereenkomsten voor een woning af. Dit is een daling ten opzichte van 2016 (1.517 nieuwe huurovereenkomsten).

7.2.1 Toewijzingsbeleid

De nieuwe Woningwet heeft twee belangrijke wijzigingen voor het toewijzingsbeleid van corporaties tot gevolg gehad. Het gaat hier om de wijziging van de Staatssteunregeling en de richtlijnen voor het passend toewijzen van woningen aan huurtoeslaggerechtigde woningzoekenden.

7.2.2 Staatssteunregeling

Voor de toewijzing van sociale huurwoningen gelden de volgende wettelijke richtlijnen:

 • tenminste 80% toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot en met € 36.165 (prijspeil 2017);
 • maximaal 10% toewijzen aan huishoudensinkomen tussen € 36.166 en € 40.349 (prijspeil 2017);
 • maximaal 10% vrij toewijzen (daarbij moet voorrang worden gegeven aan mensen die door bijvoorbeeld fysieke of psychische beperkingen moeilijk aan voor hen passende huisvesting kunnen komen).

Wij hebben in 94% van de nieuwe verhuringen in 2017 toegewezen aan een huurder met een inkomen tot en met € 36.165, waarmee we ruim voldoen aan de normen van de Staatsteunregeling.

 

Staatssteunregeling

Staatssteunregeling
Toewijzingen aan huishoudens met een inkomen t/m € 36.165 1.260
Toewijzingen aan huishoudens met een inkomen van € 36.166 t/m € 40.349 43
Toewijzingen aan huishoudens met een inkomen vanaf € 40.349 34
Totaal aantal toewijzingen 1.337

7.2.3 Passend toewijzen

Vanaf 1 januari 2016 gelden de volgende wettelijke richtlijnen voor het toewijzen van sociale huurwoningen aan huurtoeslaggerechtigden:

 • Tenminste 95% van de huurtoeslaggerechtigden moet een woning toegewezen krijgen binnen een huurprijsklasse die voor hen passend wordt geacht. De grenzen van de huurprijsklassen zijn wettelijk vastgesteld en zijn afgestemd op het inkomen, de huishoudsamenstelling en de leeftijd van de huurder;
 • Maximaal 5% van de huurtoeslaggerechtigden mag een woning toegewezen krijgen die volgens de richtlijnen niet passend is.

Wij hebben in 2017 1.003 passende verhuringen gerealiseerd, hiervan zijn 997 (99%) daadwerkelijk passend toegewezen.

Passend toewijzen 2017

Passend toewijzen 2017
Passendheidscategorie Aantal verhuringen Percentage
Passend 997 99%
Niet passend 6 1%
Totaal 1.003 100%

Toewijzingsbeleid Actium

Actium hanteert binnen de wettelijke kaders haar eigen toewijzingsbeleid. Onderstaande huurinkomenstabel laat zien wat dat beleid inhoudt. Met ons beleid zorgen we ervoor dat de goedkoopste woningen worden verhuurd aan mensen met de laagste inkomens en de woningen met een hoge huurprijs aan mensen met een hoger inkomen.

Doelgroep Goedkoop (t/m €414,02) Betaalbaar laag (€414,02 t/m €592,55) Betaalbaar hoog (€592,56 t/m €635,05) Duur (€635,06 t/m €710,68) Vrije sector (>€710,68)
Primair (t/m € 36.165,-) Huurtoeslaggerechtigden 1 en 2 persoonshuishoudens V V X X X
Primair (t/m € 36.165,-) Huurtoeslaggerechtigden 3 en meer persoonshuishoudens V V V X X
Primair (t/m € 36.166,-) Niet-huurtoeslaggerechtigde huishoudens V V V V X
Secundair €36.166,- t/m €40.349,- X X V V V
Tertiair €40.349,- t/m €43.000,- X X X V V
           
V : Woning is passend voor betreffende doelgroep conform passenheidsnorm Woningwet        
X : Woning wordt uitgesloten voor betreffende doelgroep conform passenheidsnorm Woningwet        

De huurinkomenstabel voldoet aan de norm voor passend toewijzen, omdat we duurdere huurwoningen uitsluiten voor huurtoeslaggerechtigden. Zo houden we rekening met het betaalbaarheidsrisico van de primaire doelgroep. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om de goedkopere huurwoningen uit te sluiten voor de andere doelgroepen. Dit heeft heeft twee voordelen:

 1. Doordat alleen de primaire doelgroep in aanmerking komt voor een goedkopere huurwoning, wordt het verwachte negatieve effect van passend toewijzen op de wachttijden van de lagere inkomens geminimaliseerd;
 2. Doordat de andere doelgroepen alleen op de duurdere huurwoningen kunnen reageren, worden de verwachte negatieve gevolgen van passend toewijzen op de verhuurbaarheid van de duurdere woningen geminimaliseerd en wordt leegstand beperkt.

Afgesloten huurovereenkomsten naar inkomen huurders en gezinsgrootte*

Afgesloten huurovereenkomsten naar inkomen huurders en gezinsgrootte*
Afgesloten huurovereenkomsten naar inkomen huurders en gezinsgrootte*              
Samenstelling huishouden Leeftijd Inkomen Huurprijs Huurprijs Huurprijs Huurprijs Aantal
      <= € 414,02 € 414,03 – 592,56 – 635,06 –  
        592,55 635,05 710,68   
1 persoons- < = AOW leeftijd <=22.200 271 270 0 0 541
    >22.200 33 50 32 45 160
               
  > AOW leeftijd <=22.200 19 92 2 2 115
    >22.200 2 29 2 9 42
               
2 persoons- < = AOW leeftijd <=30.150 31 89 1 0 121
    >30.150 4 11 19 38 72
               
  > AOW leeftijd <=30.050 3 36 0 1 40
    >30.050 1 11 8 6 26
               
3 persoons en meer < = AOW leeftijd <=30.000 7 44 131 0 182
    >30.000 2 4 3 25 34
               
  > AOW leeftijd <=30.050 1 1 0 0 2
    >30.050 1 0 0 1 2
 Totaal     375 637 198 127 1.337

7.2.4. Voorrang bij verhuur

Bij circa 17% van de verhuringen was sprake van toewijzing met voorrang of toewijzing buiten het reguliere woonruimteverdeelsysteem. Het betrof hier huisvesting voor:

 • Urgent woningzoekenden - door sloop of medische noodzaak;
 • Bijzondere doelgroepen - op basis van een samenwerkingsovereenkomst met een derde partij (bijv. een zorg- of onderwijsinstelling);
 • Statushouders - wij leveren als woningcorporatie onze bijdrage aan de gemeentelijke taakstelling voor huisvesting van statushouders.

Omschrijving Aantal
Urgenten 98
Statushouders 62
Bijzondere doelgroep 65
Totaal 225

Overzicht van verhuringen met voorrang in 2017

Ten opzichte van 2016 (19%) is dit percentage gedaald, met name als gevolg van minder sloopaanzeggingen dan vorig jaar. Het aantal woningen dat is toegewezen aan urgenten is ten opzichte van vorig jaar met ongeveer een derde afgenomen.  Ook lag het aantal woningen dat werd toegewezen aan statushouders met 62 (t.o.v. 121 vhe’s in 2016) aanzienlijk lager. In totaal waren er 225 verhuringen met voorrang in 2017. In de tabel hieronder ziet u een uitsplitsing naar gemeente. 

Gemeenten Aantal vhe's
Assen 160
De Wolden 20
Hoogeveen 1
Meppel 3
Midden Drenthe 12
Noordenveld 2
Ooststellingwerf 23
Westerveld 4
Totaal 225

Overzicht van verhuringen naar voorrang

7.3. Huurprijsbeleid

Aan de hand van ons huurprijsbeleid bepalen we de hoogte van onze huren. De huurprijs kan wijzigen op het moment dat een huurder verhuist. Daarnaast geeft de overheid ons de mogelijkheid om jaarlijks de huren aan te passen voor de zittende huurders. Het streefhuurbeleid, dat we hebben ontwikkeld en geïmplementeerd in 2015, vormde - na een herijking - ook de basis voor ons huurprijsbeleid voor 2017. 

7.3.1 Streefhuurbeleid

In 2015 is het nieuwe streefhuurbeleid op woningniveau ingevoerd. Dit beleid doet recht aan de verschillen in ons werkgebied, de kwaliteit van ons woningaanbod, de verschillen in de omvang van de vraag van onze primaire doelgroep en onze verschillende marktposities. In 2017 hebben we de streefhuren onder andere in het licht van passend toewijzen opnieuw bekeken en daar waar nodig geactualiseerd. In 2017 heeft 89% van onze woningvoorraad de streefhuurklasse  goedkoop of betaalbaar. De volgende tabel laat de indeling naar streefhuurprijsklasse van onze woningvoorraad zien.

Indeling woningvoorraad per streefhuurprijsklasse 2017 (reguliere, zelfstandig woongelegenheden)

Indeling woningvoorraad per streefhuurprijsklasse 2017 (reguliere, zelfstandig woongelegenheden)
  Goedkoop Betaalbaar Betaalbaar Duur Vrije sector
    laag hoog    
Assen 15% 47% 27% 12% 0%
De Wolden 7% 55% 30% 8% 0%
Hoogeveen 0% 63% 20% 17% 0%
Meppel 3% 52% 15% 29% 0%
Midden-Drenthe 6% 77% 12% 5% 0%
Noordenveld 1% 39% 22% 38% 0%
Ooststellingwerf 4% 72% 17% 8% 0%
Westerveld 8% 62% 21% 8% 0%
Totaal Actium 10% 55% 24% 11% 0%

De grenzen van de huurprijsklassen (prijspeil 2017)

De grenzen van de huurprijsklassen (prijspeil 2017)
Huurprijsklassen Grenzen huurprijsklassen
Goedkoop t/m € 414,02
Betaalbaar laag € 414,02 t/m € 592,55
Betaalbaar hoog € 592,55 t/m € 635,05
Duur € 635,05 t/m € 710,68

Effect streefhuurbeleid bij nieuwe verhuringen

Het effect van het streefhuurbeleid is terug te zien in de afname van het aandeel dure sociale huurwoningen (met een huur vanaf € 635,05) en een toename van het aandeel sociale huurwoningen met een huur in de betaalbare klasse. In 2016 zagen we dat nog relatief veel woningen in de huurprijsklasse duur worden verhuurd, namelijk 20%. Dit kwam onder andere door de oplevering van nieuwbouw.  In 2017 was dit 10%.

Nieuwe verhuringen 2017, verdeeld over de huurprijsklassen

Nieuwe verhuringen 2017, verdeeld over de huurprijsklassen
    Huurprijsklassen      
  Goedkoop   Betaalbaar laag Betaalbaar hoog Duur
  < €414,02   > €414,02 < €592,55 > €592,55 < €635,05 > €635,05 < €710,68
2017 27,1%   48,2% 14,3% 10,4%

7.3.2. Huurharmonisatie

In 2017 bedroeg de gemiddelde huurprijs bij nieuwe verhuringen (huurprijs bij harmonisatie) 70% van de maximaal toegestane huurprijs. In 2016 was dit 71%. Het streefhuurbeleid, ingevoerd in augustus 2015, is de belangrijkste oorzaak van de daling van het streefhuurpercentage.

Gemiddeld percentage van de maximaal toegestane huur
De gemiddelde huurprijs, uitgedrukt in een percentage van de maximaal toegestane huur, lag eind 2017 op 64%. Eind 2016 was dit ook 64%.  

7.3.3. Jaarlijkse huurverhoging

Jaarlijks kunnen we onze huren aanpassen volgens de richtlijnen van het ministerie. Dit jaar hebben we bewust gekozen om – vanuit het oogpunt van betaalbaarheid - onze huurders met een inkomen tot en met € 40.349 te ontzien. Wij hebben hun huren niet verhoogd. Bij de hogere inkomens hebben we een inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd.

In onderstaand schema ziet u hoe de huurverhoging er bij de verschillende inkomensklassen uitzag.

Inkomensgroep huurders   Huurprijsklasse    
    Goedkoop   Betaalbaar-laag
    <SH >SH <SH
1 ≤ € 40.349 0% 0% 0%
2 > € 40.349 4,30%    

7.4. Huurincasso

We voeren een actief en persoonlijk incassobeleid om huurachterstanden zo snel mogelijk op te lossen of niet te hoog op te laten lopen. Dit kan bijvoorbeeld door het afsluiten van een betalingsregeling. Huurschulden zijn vaak een signaal van grotere financiële problemen. Als een huurachterstand te ver oploopt, dreigt huisuitzetting en dit willen we zoveel mogelijk voorkomen.

Vroege signalering is daarom belangrijk. Door een intensieve samenwerking van de afdeling incasso en de wijkconsulenten kunnen we in een vroeg stadium persoonlijk contact zoeken met de huurders door op huisbezoek te gaan. Daarnaast zijn er samenwerkingsovereenkomsten opgesteld met een aantal gemeenten om de huurder te ondersteunen wanneer er financiële problemen ontstaan.

De totale huurachterstand (zonder rekening te houden met een eventuele voorziening voor dubieuze debiteuren) bedroeg op 31 december 2017 € 2,6 miljoen. In 2016 was dit € 3,0 miljoen. 

7.4.1. Huisuitzetting

In 2017 werd 98 keer een ontruiming aangezegd. Uiteindelijk werd 18 keer daadwerkelijk ontruimd.  In 2016 werden 142 ontruimingen aangezegd, en werd in 29 gevallen ontruimd.  De forse afname van het aantal ontruimingen is het resultaat van ons actieve en persoonlijke incassobeleid. Naast huurachterstand (14 keer) waren overlast (1 keer) en hennep (3 keer) redenen om over te gaan tot ontruiming.

Overzicht aanzeggingen en feitelijke ontruimingen

Overzicht aanzeggingen en feitelijke ontruimingen
Gemeente Aantal aangezegd Aantal ontruimd Percentage ontruiming/ aanzeggingen
Assen 60 11 18%
De Wolden 4 1 25%
Hoogeveen 0 0 -
Meppel 4 0 0%
Midden Drenthe 12 1 8%
Noordenveld 3 1 33%
Ooststellingwerf 8 2 25%
Westerveld 7 2 29%
Totaal 98 18 18%

7.4.2. Huurderving en leegstand

Leegstand
De totale kosten van leegstand bedroegen in 2017 € 745.892, oftewel 0,78%. De leegstand blijft daarmee ruim € 200.000 lager dan begroot (1%). Leegstand wordt veroorzaakt door verkoop, sloop en renovatie, nieuwbouw, mutatieonderhoud en niet aansluitende verhuur.

Huurkorting vanwege herstructurering
Huurders die door het slopen van hun woning moeten verhuizen naar een andere woning kunnen recht hebben op huurkorting. Zo willen we de overgang van de huidige naar de nieuwe huur geleidelijk laten verlopen voor de huurder. Dit doen we door het geven van een huurkorting op de huurprijs van de nieuwe woning. In 2017 bedroegen de totale kosten van deze regeling ongeveer € 273.000.

7.5. Verkoop van huurwoningen en overige verkopen

Verkoop van bestaande huurwoningen

In 2017 hebben we 81 woningen uit de kernvoorraad verkocht. Dit is aanzienlijk meer dan de 65 woningen die we in 2016 verkochten. Dit heeft verschillende oorzaken.  We merken dat de koopwoningmarkt weer aantrekt: er zijn meer gegadigden voor koopwoningen en de woningen staan korter in de verkoop. Daarnaast was het aantal gelabelde woningen voor verkoop hoger dan in 2016. De gemiddelde verkoopprijs per woning was ongeveer  €117.000,-

Overzicht aantal verkochte woningen per gemeente in 2017

Overzicht aantal verkochte woningen per gemeente in 2017
Gemeente Totaal verkocht
Aa en Hunze 0
Assen 39
De Wolden 8
Hoogeveen 5
Meppel 0
Midden-Drenthe 7
Noordenveld 4
Ooststellingwerf 10
Westerveld 8
Totaal 81

Overzicht aantal verkochte woningen per gemeente

Overige verkopen

Naast woningen verkopen we ook ander vastgoed, zoals zorgcomplexen, garages, grond of bedrijf onroerend goed (BOG).  In 2017 verkochten we bedrijfspanden in de gemeenten De Wolden en Hoogeveen. Ook verkochten we in totaal 13 grondposities.

Overzicht overige verkopen per gemeente

Overzicht overige verkopen per gemeente
Gemeente BOG Garage Grond
Aa en Hunze      
Assen      
De Wolden 1   7
Hoogeveen 1    
Midden-Drenthe      
Meppel      
Noordenveld      
Ooststellingwerf      
Westerveld     6
Totaal 2 0 13

Koopgarant

In het verleden hebben we een deel van onze woningen verkocht met Koopgarant. Dit brengt een terugkoopverplichting met zich mee. In 2017 hebben we twee woningen met Koopgarant teruggekocht.  Eén woning is aansluitend verhuurd aan de verkoper, omdat zij het huurrecht had op de woning. De andere woning is op de vrije markt te koop aangeboden.

7.6. Samenstelling en ontwikkeling van de voorraad

Kernvoorraad per gemeente

Onze kernvoorraad telt per 31 december 2017 14.622 huurwoningen. Bijna 100% van onze woningen valt in de prijsklasse binnen de huurtoeslaggrens  van  710,68.

Overzicht van de kernvoorraad van onze huurwoningen per gemeente op 31 december 2017

Overzicht van de kernvoorraad van onze huurwoningen per gemeente op 31 december 2017
Gemeente Goedkoop Betaalbaar laag Betaalbaar hoog Duur tot HTS Duur boven HTS Totaal
  <414,02 >414,02-592,55 >592,55-635,05 >635,05- 710,68 > 710,68  
Aa en Hunze 0 0 0 0 0 0
Assen 1.869 4.438 547 539 2 7.395
De Wolden 249 1.016 191 135 0 1.591
Hoogeveen 22 163 47 17 0 249
Hoogezand-Sappemeer 4 4
Meppel 23 233 27 101 3 387
Midden Drenthe 168 780 39 36 0 1.023
Noordenveld 54 150 28 120 1 353
Ooststellingwerf 655 1.254 178 112 0 2.199
Westerveld 179 963 174 105 0 1.421
Totaal 3.219 8.997 1.231 1.165 10 14.622
% 22,0% 61,5% 8,4% 8,0% 0,1% 100% 

Verhuureenheden in beheer naar soort

Verhuureenheden in beheer naar soort
Verhuureenheid 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Woningen 15.478 15.645 15.033 14.918 14.826 14.848 14.622
Bijzondere woonvormen     362 361 365 364 428
Overige verhuureenheden 104 113 113 113 128 131 100
Intramurale zorgplaatsen 517 489 522 519 486 464 476
Bedrijfsruimten en maatschappelijk 50 50 97 98 99 98 98
Garages, parkeerplaatsen e.d. 1.184 1.193 1.180 1.190 1.202 1.132 1.112
Totaal Bezit 17.333 17.490 17.307 17.199 17.106 17.037 16.836
Verhuureenheden in beheer, maar niet in eigendom 13 13 16 16 16 16 16
Totaal  31-12 17.346 17.503 17.323 17.215 17.122 17.053 16.852

Mutaties van de voorraad

Ons totale bezit bestond op 31 december 2017 uit 16.836 verhuureenheden. In 2016 waren dit er 17.037. De voorraad nam per saldo iets af als gevolg van verkoop, sloop en nieuwbouw.

Transformatie totale voorraad, overzicht per gemeente 2017

Transformatie totale voorraad, overzicht per gemeente 2017
Gemeente Stand op Nieuwbouw Verkoop bestaand Sloop Aankoop/splitsing Stand op  
  12/31/2016         12/31/2017  
               
AA en Hunze 20            
Assen 8.369 30 38 225 ‑21 8115  
De Wolden 1.915 33 9     1939  
Hoogeveen 298 7 7 6   292  
Hoogezand-Sappemeer 4         4  
Meppel 487     18   469  
Midden Drenthe 1.152   7     1145  
Noordenveld 443   4   1 440  
Ooststellingwerf 2.659 34 10     2.683  
Westerveld 1.690 48 8   ‑1 1729  
Totaal 17.037 152 83 249 ‑21 16.836  

*Aankoop/splitsing: Afgelopen jaren zijn een aantal vhe’s verantwoord als OGE, het betreft hier echter overgang van ons parkeerterrein en kavels op woonwagenkampen. Deze OGE’s worden vanaf 2017 niet meer als OGE meegeteld.

7.7. VvE-beheer

Overzicht van het aantal VvE's in 2017 (exclusief hoofdsplitsingen).

Overzicht van het aantal VvE's in 2017 (exclusief hoofdsplitsingen).
Omschrijving VVE Plaats Bezit Actium in VvE's     Particulier   Totaal
          bezit in VvE's    
    Bedrijfs- Woningen Woningen Bedrijfs- Woningen  
    ruimten te koop in de verhuur ruimten particulieren  
Grunostate Assen 0 0 17 1 5 23
Ceresplein/Apollopad Assen 0 0 15 0 41 56
Van Houtenstraat Assen 0 0 25 0 7 32
Echtenstraat 2 t/m 42 Assen 0 0 6 0 15 21
Molenstraat 229 t/m 269 Assen 0 0 7 0 14 21
Jan Fabriciusstraat Assen 0 0 30 1 0 31
De Nieuwe Kolk Assen 3 0 65 -* 0 68
Gouwe 28 t/m 68 Assen 0 0 6 0 15 21
Gouwe 70 t/m 110 Assen 0 0 8 0 13 21
Gouwe 53 t/m 93 Assen 0 0 11 0 10 21
Mercuriuscentrum/ Assen 0 0 77 9 0 86
Ceresplein              
Smetanalaan 182 t/m 356 Assen 0 0 17 0 71 88
Gravenlanden 35 t/m 69 Assen 0 0 2 0 16 18
Scharmbarg 129 t/m 211 Assen 0 0 5 0 37 42
Thorbeckelaan (ondersplitsing) Assen 0 0 48 -* 17 65
233 t/m 361              
Kloosterpoort Woningen Assen 0 0 57 0 0 57
De Wieken Smilde 0 0 18 0 8 26
De Meestershof Bovensmilde 0 0 21 0 6 27
Lesturgeonplein Vledder 0 0 13 3 11 27
Hof van Koekange Koekange 4 0 22 0 7 33
Alteveerstraat Hoogeveen 1 0 45 4 0 50
Princenhof* Hoogeveen 1 0 54 0 23 78
Broekemastraat Diever 0 0 1 0 1 2
Martenskamp Oosterwolde 0 0 3 0 3 6
Veenbaas Haulerwijk 0 0 18 0 7 25
De Keyserstroom Meppel 0 0 6 0 0 6
Brink Oosterwolde 0 0 9 1 0 10
Kroonjuweel Het Loo Zuidwolde 0 0 0 0 8 8
Totaal   6 0 606 19 335 969

*In de Nieuwe Kolk en het Marturiacomplex aan de Thorbeckelaan bevinden zich ook enkele bedrijfsruimtes, waaronder een bioscoop, theater, school, kerk en gezondheidscentrum.